ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้นำเสนอผลงานวิจัย ในงาน เวทีการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุนการทำวิจัยจาก มรสน.

 ประกาศรายชื่อผู้นำเสนอผลงานวิจัย ในงาน เวทีการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุนการทำวิจัยจาก มรสน.


แบบโปสเตอร์

 แบบบรรยาย

 กำหนดการนำเสนอผลงาน

หมายเหตุ :

1. ให้นักศึกษาที่นำเสนอผลงานทั้งแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ ลงทะเบียนร่วมงาน  
(รอบเช้า) เวลา 08.30 - 09.00 น. และ (รอบบ่าย)12.30 - 13.00 น.
และเข้าร่วมกิจกรรมที่ห้อง 13209 ในรอบเช้า และ บริเวณโถงอาคาร 13 ในรอบบ่าย 

2. ให้นักศึกษาที่นำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ นำโปสเตอร์ไปติดบอร์ดตามกลุ่มและหมายเลขดังประกาศ
วันที่ 25 มีนาคม 2558 เวลา 14.30 เป็นต้นไป

3. ให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อตามประกาศ หากรายชื่อผิด ให้แจ้งสถาบันวิจัยและพัฒนา
ภายในวันที่ 16 มีนาคม 2558 เพื่อจัดทำใบเกียรติบัตร

 วันที่ : 13 มี.ค. 2558
ที่มา :
อ่าน : 766