ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเรื่อง ผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากเงินนอกงบประมาณ งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

 

   1. ประกาศผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
            จากเงินนอกงบประมาณ งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) 2558   (ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้) 

 2. สัญญาการรับทุนวิจัย 


 3. หลักฐานที่ใช้ในการทำสัญญา  

            3.1 สัญญาการรับทุนสนับสนุนการวิจัย จำนวน 1 ฉบับ
            3.2 สำเนาบัตรประชาชนของหัวหน้าโครงการ จำนวน 3 ฉบับ
            3.3 สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ บัตรพนักงานมหาวิทยาลัยของผู้ค้ำประกัน จำนวน 1 ฉบับ
                  (ผู้ค้ำประกันจะต้องเป็นข้าราชการ หรือพนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร)
          

  4. ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย 

หมายเหตุ : ให้นักวิจัยดำเนินการจัดทำสัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัยในวันพุธที่ 24 ธันวาคม 2557
                ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 เวลา 10.00 - 12.00 น.

 วันที่ : 23 ธ.ค. 2557
ที่มา :
อ่าน : 382