ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากเงินนอกงบประมาณ งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) 2558

 

   1. ประกาศผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
             จากเงินนอกงบประมาณ งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) 2558   (ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้) 

 2. ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย

                              - สัญญา                 

                              - สัญญาคู่ฉบับ     
    

                              - เอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 1 แบบรายงานความก้าวหน้า     
                               
                              - เอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 2 รูปแบบการจัดทำรายงานการวิจัยฉบับร่าง/ฉบับสมบูรณ์ 
    

                              - เอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 3 รูปแบบการจัดทำบทความวิจัย 

                              - เอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 4 หนังสือรับรองการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  

 3. ใบสำคัญรับเงิน  

                              - ใบสำคัญรับเงิน งวดที่ 1 (ร้อยละ 50)
                              - ใบสำคัญรับเงิน งวดที่ 2 (ร้อยละ 30)
                              - ใบสำคัญรับเงิน งวดที่ 3 (ร้อยละ 20) 

 

หมายเหตุ : ให้นักวิจัยดำเนินการจัดทำสัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัยในวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2557
                ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 เวลา 10.00 - 12.00 น.วันที่ : 17 พ.ย. 2557
ที่มา :
อ่าน : 406