ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยในชั้นเรียนสำหรับบุคลากร(สายวิชาการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากเงินนอกงบประมาณ งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) 2557

 

ให้ผู้รับทุนจัดทำคู่สัญญา ในวันที่ 9 กันยายน 2557
เวลา 10.00 - 12.00 น. 
ณ ห้องประชุมภูพาน อาคาร 2 ชั้น 1 คณะครุศาสตร์

 

  ประกาศผลพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยในชั้นเรียน

     สัญญา

     สัญญาคู่ฉบับ  

     ใบสำคัญรับเงิน

  สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 3 ฉบับ

 วันที่ : 7 ก.ย. 2557
ที่มา :
อ่าน : 794