ข่าวประชาสัมพันธ์

การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยในชั้นเรียนสำหรับบุคลากร (สายวิชาการ)

 
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง  การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยในชั้นเรียนสำหรับบุคลากร (สายวิชาการ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  จากเงินนอกงบประมาณ  งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ผู้ที่สนใจติดต่อที่คณะที่ท่านสังกัด
 
 เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 
          1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง  การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยในชั้นเรียนสำหรับบุคลากร
              (สายวิชาการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  จากเงินนอกงบประมาณ  งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)
               ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
 
           2. แบบเสนอขอรับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยในชั้นเรียนสำหรับบุคลากร (สายวิชาการ)
                มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557  
 


วันที่ : 30 มิ.ย. 2557
ที่มา :
อ่าน : 755