ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากเงินนอกงบประมาณ งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) 2557

 

   1. ประกาศผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
             จากเงินนอกงบประมาณ งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) 2557   (ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้) 

 2. สัญญาการรับทุนวิจัย 

                              - สัญญา                 

                              - สัญญาคู่ฉบับ     
    

 2. ใบสำคัญรับเงิน  

 

หมายเหตุ : ให้นักวิจัยดำเนินการจัดทำสัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัยในวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2557
                ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 เวลา 10.00 - 12.00 น.วันที่ : 27 ธ.ค. 2556
ที่มา :
อ่าน : 838