ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเรื่อง ผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากเงินนอกงบประมาณ งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

  1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเรื่อง  ผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับนักศึกษา
            ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากเงินนอกงบประมาณ  
            งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) 
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๗  (ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้) 

 2. สัญญาการรับทุนวิจัย 

                              - สัญญา             

                              - สัญญาคู่ฉบับ   
  

 3. ใบสำคัญรับเงิน  
  

 

รายละเอียดในการทำสัญญา : 

1. ผู้ค้ำประกันจะต้องเป็นข้าราชการ หรือพนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

2. หลักฐานที่ใช้ในการทำสัญญา  มีดังนี้

       2.1  สัญญาการรับทุนสนับสนุนการวิจัยฯ  จำนวน 1  ฉบับ

       2.2  สัญญาคู่ฉบับการรับทุนสนับสนุนการวิจัยฯ  จำนวน 1  ฉบับ

       2.3  สำเนาบัตรประชาชนของหัวหน้าโครงการ  จำนวน 3  ฉบับ

       2.4  สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานมหาวิทยาลัยของผู้ค้ำประกัน  จำนวน 2 ฉบับ

 วันที่ : 24 ธ.ค. 2556
ที่มา :
อ่าน : 692