ข่าวประชาสัมพันธ์

ฐานข้อมูลนานาชาติที่ สกอ. และ สมศ. ยอมรับ

 

ฐานข้อมูลนานาชาติที่ สกอ. และ สมศ. ยอมรับ

 

วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลสากล หมายถึง วารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูลวารสารที่เป็นที่
ยอมรับระดับนานาชาติ เช่นฐานข้อมูล 
Science Citation Index (SCI) ฐานข้อมูล Ei Compendex ฐานข้อมูล Inspec 
ฐานข้อมูล ScienceDirect ฐานข้อมูล PUBMED ฐานข้อมูล AGRICOLA (Agricultural Online Access) ฐานข้อมูล 
ERIC (Education Database) หรือฐานข้อมูล PUBSCIENCE เป็นต้น

 

ตัวอย่างแหล่งสืบค้นฐานข้อมูลมาตรฐานสากล

1. ISI

http://portal.isiknowledge.com

2. MathSciNet

http://www.ams.org/mathscinet

3. ScienceDirect

http://www.sciencedirect.com

4. Agricola

http://agricola.nal.usda.gov

5. Biosis

http://www.biosis.org

6. Scopus

http://www.info.scopus.com

7. Pubmed

http://www.pubmed.gov

8. Academic Search Premium

http://www.ebsco.com/home/

(select ebscohost and then academic search premium)

9. Infotrieve

http://www.infotrieve.com

10. Wilson

http://www.nova.edu/library/dils/lessons/wilsonweb

11. Ingenta Connect

http://www.ingentaconnect.com 

 

ฐานข้อมูลนานาชาติที่ สกว. ยอมรับ

 

 

1. สาขาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1.1 SciSearch

1.2 MEDLINE

1.3 BIOSIS

1.4 CA SEARCH

1.5 EiCOMPENDEX

1.6 INSPEC

 

 

2. สาขาด้านสังคมศาสตร์

2.1 Social SciSearch

2.2 ERIC

2.3 PsycINFO

2.4 Siciological Abstracts

2.5 Art & Humanities Search

2.6 Linguistic and language Behavior Abstracts

2.7 Social Science Citation Index (ISI)วันที่ : 17 ธ.ค. 2556
ที่มา :
อ่าน : 806