ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารสัญญาทุนสนับสนุนการวิจัย จากงงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ.2557

 

 1. สัญญาการรับทุนวิจัย
               1.1 แผนงานวิจัย (ชุดโครงการวิจัย)

                              - สัญญา             

                              - สัญญาคู่ฉบับ 
  


               1.2 โครงการวิจัยเดี่ยว 
                             
                              - สัญญา             

                              - สัญญาคู่ฉบับ   

 2. เอกสารแนบท้ายสัญญา
              2.1 เอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 1   
              2.2 เอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 2   
              2.3 เอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 3   
              2.4 เอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 4   

 3. ใบสำคัญรับเงิน
              3.1 โครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี      
              3.2 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้            

 4. แบบเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ  วันที่ : 4 พ.ย. 2556
ที่มา : s.suwannathen
อ่าน : 474