ข่าวประชาสัมพันธ์

download แบบฟอร์ม

   ทุนสนับสนุน/การตีพิมพ์/การนำเสนอผลงานวิจัย

  ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง "การให้ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
       สำหรับอาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร"

  แบบคำขอการรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์

   แบบคำขอการรับทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัย

 

   แบบรายงานการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

   แบบรายงานการนำงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มาใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์อย่างเด่นชัด

   หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย ประกันคุณภาพปีการศึกษา 2555

 

 รูปแบบรายงานสรุปผลโครงการบริการวิชาการ

 รูปแบบรายงานสรุปผลโครงการบริการวิชาการ

 

 

 

 

 

 

 วันที่ : 16 ก.พ. 2558
ที่มา :
อ่าน : 2415