ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัย สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากเงินนอกงบประมาณ งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

 

 

  1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  เรื่อง  ผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัย
สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากเงินนอกงบประมาณ งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  

 2. ขั้นตอนดำเนินงานและเสร็จสิ้นการวิจัย  เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              2.1 สัญญาการรับทุนวิจัย
              2.2 ขั้นตอนการจัดทำสัญญาการรับทุนวิจัย
              2.3 รูปแบบการจัดทำรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
              2.4 รูปแบบการจัดทำบทคัดย่อส่งสถาบันวิจัยและพัฒนา
              2.5 รูปแบบการจัดทำปก CD และตัวอย่าง
              
2.6 บันทึกข้อความส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์และขอเบิกจ่ายเงินทุนวิจัย งวดที่ 2 (ร้อยละ 30)วันที่ : 5 ก.พ. 2556
ที่มา :
อ่าน : 1045