ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าร่วมอบรมการวิจัยเชิงปฏิบัติการ "การวิจัยชุมชน" ในวันที่ 20 - 22 กุมภาพนธ์ 2556 วิทยากรโดย รศ.ดร.โยธิน แสวงดี

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

  เอกสารกำหนดการ

 แบบตอบรับการเข้ารับการอบรม

 

 วันที่ : 4 ก.พ. 2556
ที่มา :
อ่าน : 1234