ข่าวประชาสัมพันธ์

การให้ทุนสนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย Routine to Research สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากเงินนอกงบประมาณ งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) 2556

1. ขั้นตอนการเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย

1.1  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย Routine to Research 
สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากเงินนอกงบประมาณ งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) 2556

1.2 แบบเอกสารเชิงหลักการ (Concept Paper)

2. ขั้นตอนดำเนินงานและเสร็จสิ้นการวิจัย

2.1 สัญญาการรับทุนวิจัย

2.2 ขั้นตอนการจัดทำสัญญาการรับทุนวิจัย

2.3 รูปแบบการจัดทำรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์


 

 

 วันที่ : 16 ม.ค. 2556
ที่มา :
อ่าน : 879