ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจากเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2556

>

 


 2.1 สัญญาการรับทุนวิจัย
                2.2.1 สัญญารับทุนโครงการวิจัยเดี่ยว
                2.1.2 โครงการวิจัยเดี่ยว
 2.2 แบบรายงานความก้าวหน้าการวิจัย

 2.3 รูปแบบการจัดทำรายงานความก้าวหน้าวิจัย (มากกว่า 3 บท)


 2.4 รูปแบบการจัดทำบทความวิจัย

 2.5 แบบรายงานการนำไปใช้ประโยชน์

 2.6 แบบเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิวันที่ : 2 ธ.ค. 2555
ที่มา :
อ่าน : 575