ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจากเงินนอกงบประมาณ งบบำรุงการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2556

>

 2.1  สัญญาการรับทุนวิจัย
                 
 2.1.1 สัญญา
                  
2.1.2 สัญญาคู่ฉบับ
                  
2.1.3 เอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 1  แบบรายงานความการวิจัย
                  
2.1.4 เอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 2  รูปแบบการจัดทำรายงานการวิจัยฉบับร่าง/ฉบับสมบูรณ์
                  
2.1.5 เอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 3  รูปแบบการจัดทำบทความวิจัย
                  
2.1.6 เอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 4  แบบรายงานการนำงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
                           มาใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์อย่างเด่นชัด


2.2  แบบรายงานการนำงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มาใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์อย่างเด่นชัดวันที่ : 2 ธ.ค. 2555
ที่มา :
อ่าน : 566