ข่าวประชาสัมพันธ์

การนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา มรสน.ที่ได้รับทุนสนับสนุนการทำวิจัย

 

สนใจแจ้งชื่อเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา
โทร. 042 744010 หรือ 085 000 8511 
ภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2555 

  กำหนดการการนำเสนอผลงานวันที่ : 5 ส.ค. 2555
ที่มา :
อ่าน : 978