ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารประกอบการอบรม "การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัย"

 

 เอกสารประกอบการอบรม

"การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัย"

 

 

1. การเขียนเค้าโครงวิจัยให้ได้ทุนและเป็นเลิศ

2. การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย

3. การเขียนโครงร่างงานวิจัย

4. เทคนิคการเขียนข้อเสนอการวิจัย

5. การเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน

6. การกำหนดค่าชี้วัดสำหรับงานวิจัย : การประเมินผลการวิจัย

 7. หลักการเขียนข้อเสนอการวิจัย

 

 วันที่ : 14 มิ.ย. 2555
ที่มา : ศักดิ์ดา แสนสุพรรณ
อ่าน : 735