ข่าวประชาสัมพันธ์

ตัวบ่งชี้ที่ 5 : งานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

 ด้านมนุษยศาสตร์ ปีงบประมาณ 2551

 ด้านวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2551

 ด้านมนุษยศาสตร์ ปีงบประมาณ 2552

 ด้านวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2552

 ด้านมนุษยศาสตร์ ปีงบประมาณ 2553

 ด้านวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2553วันที่ : 18 ส.ค. 2554
ที่มา : สุภาวดี สุวรรณเทน
อ่าน : 713