ข่าวประชาสัมพันธ์

การรับสมัครข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (15 กลุ่มเรื่องเร่งด่วน) ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

 

 
>
 
                            สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีความสนใจสามารถส่งข้อเสนอการวิจัยตามแบบข้อเสนอการวิจัยในประกาศฯ โดยให้จัดส่งไปยังสำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2554 เพื่อจะได้ดำเนินการรวบรวมจัดส่งไปยังสำนักงานคณะกรรมการวิจัยต่อไป ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ดาวน์โหลด  แบบเสนอข้อเสนอการวิจัยได้ที่เว็บไซต์ http://rdi.snru.ac.th หรือ www.nrct.go.th และดูรายละเอียดในเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
3. แบบเสนอแผนงานวิจัย (Research Program)

 วันที่ : 10 มิ.ย. 2554
ที่มา :
อ่าน : 845