ข่าวประชาสัมพันธ์

การรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณการวิจัยในกรอบการบริหารจัดการผลงานวิจัย ประจำปี 2555 ภายใต้ 4 โครงการหลัก ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

              สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งเอกสารเชิงหลักการ (Concept  Paper)/
ข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณการวิจัยในกรอบการบริหารจัดการผลงานวิจัย ประจำปี 2555 

ภายใต้ 4 โครงการหลัก ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

                               สถาบันวิจัยและพัฒนา  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีความสนใจสามารถ
ส่งเอกสารเชิงหลักการ
(Concept  Paper)/ข้อเสนอโครงการวิจัยตามรายละเอียดในประกาศฯ  โดยให้จัดส่งไปยัง
สำนักงานผู้อำนวยการ  สถาบันวิจัยและพัฒนา   ภายในวันที่ 20  มิถุนายน  2554  เพื่อจะได้ดำเนินการรวบรวม
จัดส่งไปยังสำนักงานคณะกรรมการวิจัยต่อไป   ทั้งนี้ 
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ดาวน์โหลดแบบเอกสารเชิงหลักการ
(Concept  Paper)/ข้อเสนอโครงการวิจัยได้ที่เว็บไซต์  http://rdi.snru.ac.th  หรือ www.nrct.go.th และดูรายละเอียด
ในเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

 

1. ส่งเอกสารเชิงหลักการ (Concept Paper) เพื่อพิจารณาก่อน

    1.1  โครงการสนับสนุนการวิจัยเพื่อส่งเสริมการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม

           ประกาศโครงการสนับสนุนการวิจัยเพื่อส่งเสริมการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมประจำปี 2555

                           แบบฟอร์มหัวข้อในการจัดทำเอกสารเชิงหลักการ (Concept Paper) 

                           แบบฟอร์มสรุปประเด็นโครงการ

                    1.2 โครงการ 2-V Research Program : โครงการเพื่อเพิ่มคุณค่าและมูลค่าแก่ผลผลิต

                            ประกาศโครงการ 2-V Research Program
       2. ส่งข้อเสนอโครงการวิจัย

    2.1  โครงการ 2 - V Research Program : โครงการเพื่อเพิ่มคุณค่าและมูลค่าแก่ผลผลิต           

   ประกาศการส่งข้อเสนอโครงการทุนวิจัยนวมินทร์ประจำปี 2555
                            แบบฟอร์มเสนอโครงการฯ
                            แบบฟอร์มข้อมูลสรุปโครงการวิจัยฯ
                            แบบฟอร์มการแจ้งยืนยันความร่วมมือ
                     2.2  โครงการสนับสนุนการวิจัยขยายผลสู่การปฏิบัติและพัฒนาต่อยอดงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์
          
                ประกาศการส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ฯ 2555
                            แบบฟอร์มแบบเสนอโครงการวิจัยฯ                         

 วันที่ : 11 มิ.ย. 2554
ที่มา :
อ่าน : 1365