ข่าวประชาสัมพันธ์

การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากเงินนอกงบประมาณ งบบำรุงการศึกษา(บ.กศ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

1.  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  เรื่อง  การรับสมัครข้อเสนอการวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากเงินนอกงบประมาณ งบบำรุงการศึกษา(บ.กศ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2555 
ลงวันที่ 1  มิถุนายน  พ.ศ.  2554

2.  ปฏิทินการดำเนินงานการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
จากเงินนอกงบประมาณ  งบบำรุงการศึกษา(บ.กศ.)  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2555

3.  ขั้นตอนการดำเนินงานการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
จากเงินนอกงบประมาณ  งบบำรุงการศึกษา(บ.กศ.)  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2555

4.  แนวทางการดำเนินงานการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
จากเงินนอกงบประมาณ  งบบำรุงการศึกษา(บ.กศ.)  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2555

5. แบบเสนอโครงการวิจัย (research  project)  ประกอบการเสนอของบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555

6.  คำชี้แจงแบบเสนอโครงการวิจัย (research  project)  ประกอบการเสนอของบประมาณ   ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.  2555

7.  แนวทางการประเมินผลโครงการวิจัย  ประกอบการเสนอของบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2555

ภาคผนวก

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 11  (พ.ศ.  2555 – 2559) 
2.  นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ.  2555 – 2559)  และกลุ่มเรื่องที่ควรวิจัยเร่งด่วนตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ.  2555 – 2559)
3.  นโยบายรัฐบาล
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดสนุก (พ.ศ.  2553 – 2556)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสกลนคร (พ.ศ.  2553 – 2556) 
และการวิจัยเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครและชุมชนท้องถิ่น

5.  นิยามเกี่ยวกับการวิจัย
6.  ตัวอย่างรายละเอียดงบประมาณของข้อเสนอการวิจัย  จำแนกตามงบประมาณประเภทต่าง ๆ
7.  จรรยาบรรณนักวิจัย
8.  จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์  สภาวิจัยแห่งชาติ
9.  แบบตอบรับการเป็นที่ปรึกษางานวิจัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครวันที่ : 10 มิ.ย. 2554
ที่มา :
อ่าน : 807