ข่าวประชาสัมพันธ์

การให้ทุนปริญญาเอกและทุนวิจัยหลังปริญญาเอกภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างไทยกับออสเตรีย

เอกสารดาวน์โหลด

         หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ที่ ศธ 0507(2)/ว571  ลงวันที่ 11  พฤษภาคม  2555

เรื่อง  ทุนปริญญาเอกและทุนวิจัยหลังปริญญาเอกภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างไทยกับออสเตรีย

(Technology  Grants)

 วันที่ : 10 มิ.ย. 2554
ที่มา :
อ่าน : 584