ข่าวประชาสัมพันธ์

การส่งข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยภายใต้ภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

     ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกและรวบรวมข้อเสนอการวิจัย เพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
     สถาบันวิจัยและพัฒนา  จึงประชาสัมพันธ์ไปยังบุคลากร (ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ) ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครที่มีความสนใจ ได้จัดส่งข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยจัดทำข้อเสนอการวิจัยฯ ดังนี้
     1. ประเภทการวิจัย
          1.1 การวิจัยพื้นฐาน (Pure Research) 
          1.2 การวิจัยประยุกต์ (Applied Research)
      2. ยุทธศาสตร์การวิจัย ภายใต้ภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
            2.1 การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางสังคม
            2.2 การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
            2.3 การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางนวัตกรรมและบุคลากรทางวิจัย 
            2.4 การอนุรักษ์ เสริมสร้างและพัฒนาทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
            2.5 การปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ เพื่อการบริหารจัดการความรู้ ผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ทรัพยากร และภูมิปัญญาของประเทศ สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะด้วยยุทธวิธีที่เหมาะสมที่เข้าถึงประชาชนและประชาสังคมอย่างแพร่หลาย
         3. กลุ่มวิจัยที่มุ่งเน้น ภายใต้ภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
              3.1 การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง 
              3.2 ความมั่นคงของรัฐและการสร้างสรรค์การเรียนรู้ 
              3.3 การปฏิรูปการศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้ 
              3.4 การจัดการทรัพยากรน้ำ 
              3.5 ภาวะโลกร้อนและพลังงานทางเลือก 
              3.6 การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออกและลดการนำเข้า 
              3.7 การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษา และการฟื้นฟูสุขภาพ 
              3.8 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ
              3.9 เทคโนโลยีใหม่และเทคโนโลยีที่สำคัญเพื่ออุตสาหกรรม 
              3.10 การบริหารจัดการการท่องเที่ยว
              3.11 สังคมผู้สูงอายุ
              3.12 ระบบโลจิสติกส์
              3.13 การปฏิรูประบบวิจัย
              3.14 ข้าว
              3.15 มันสำปะหลัง
              3.16 ยาง
              3.17 อื่นๆ
         4. กรอบการวิจัย
              4.1 การวิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)
              4.2 การวิจัยที่สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2555 – 2559) 
              4.3 การวิจัยที่สอดคล้องกับกลุ่มเรื่องที่ควรวิจัยเร่งด่วนตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2555 – 2559) 
              4.4 การวิจัยที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
              4.5 การวิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยและกลุ่มวิจัยที่มุ่งเน้น ภายใต้ภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
(โปรดดูรายละเอียดที่ http://rdi.snru.ac.th) 
          5. ลักษณะข้อเสนอการวิจัย
                 5.1 ข้อเสนอการวิจัยที่เสนอของบประมาณสนับสนุนการวิจัยจะต้องอยู่ในวงเงินไม่เกินโครงการละ 300,000 บาท (โครงการวิจัยเดี่ยว หรือโครงการวิจัยย่อยในแผนงานวิจัย) 
                 5.2 ไม่เป็นข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับวุฒิบัตรหรือปริญญาใด ๆ
                 5.3 ไม่เป็นข้อเสนอการวิจัยที่เคยได้รับทุนสนับสนุนหรือกำลังเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานหรือองค์กรอื่น ๆ 
   
            6. คุณสมบัติของผู้เสนอโครงการวิจัย
                6.1 หัวหน้าชุดโครงการวิจัยหรือหัวหน้าโครงการวิจัยเดี่ยวหรือโครงการวิจัยย่อย ต้องเป็นข้าราชการ พนักงานราชการ หรือพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 
                6.2 ผู้ขอรับทุนสามารถเสนอข้อเสนอการวิจัยในฐานะหัวหน้าชุดโครงการวิจัย หรือหัวหน้าโครงการเดี่ยว หรือหัวหน้าโครงการวิจัยย่อย หรือผู้ร่วมวิจัยไม่เกิน 1 โครงการ ในกรณีที่เป็นหัวหน้าชุดโครงการวิจัยสามารถเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยย่อยได้ไม่เกิน 1 โครงการ
                6.3 ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างการศึกษาต่อทุกประเภท
                6.4 ไม่เป็นผู้ติดค้างการส่งรายงานวิจัย ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัย ราชภัฏสกลนคร หรือองค์กรอื่นใด
                6.5 ไม่เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยซึ่งอยู่ระหว่างการได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร หรือองค์กรอื่นใด
 
         7. การส่งข้อเสนอโครงการวิจัย
                ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 6 ดำเนินการ ดังนี้

                        7.1  จัดทำข้อเสนอการวิจัยตามแบบเสนอแผนงานวิจัย/ชุดโครงการวิจัย (แบบ ว – 1ช) สำหรับข้อเสนอการวิจัยชนิดแผนงานวิจัย หรือแบบเสนอโครงการวิจัย (แบบ ว – 1ด) สำหรับข้อเสนอการวิจัยชนิดโครงการวิจัยเดี่ยว จำนวน 5 ชุด พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล จำนวน 1 แผ่น และจัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัยไปยังสำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันศุกร์ ที่ 25 มีนาคม 2554 
                  7.2  กรอกข้อมูลรายละเอียดของข้อเสนอการวิจัยผ่าน ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Project Management : NRPM) ทางเว็บไซต์ http://nrpm.nrct.go.th 
 ภายในวันศุกร์ ที่ 14 เมษายน 2554  
          8.ขั้นตอนการกรอกข้อมูลข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยภายใต้ภายใต้โครงการ
ส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ใน NRPM 
รายละเอียดขั้นตอน

 เอกสารดาวน์โหลด
    
1.  ข้อกำหนดในการส่งข้อเสนอการวิจัย
       2.  แบบเสนอโครงการวิจัย
            2.1  แบบ ว - 1ชคำชี้แจง

            2.2  แบบ ว - 1ดคำชี้แจง 
       3. ยุทธศาสตร์การวิจัยภายใต้ภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
       4. กลุ่มวิจัยที่มุ่งเน้นภายใต้ภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
       5. ผนวก 1
       6. ผนวก 2
       7. ผนวก 3
       8. ผนวก 4
       9. ผนวก 5
       10.  ผนวก 6
       11.  ผนวก 7
       12.  ผนวก 8
       13.  ผนวก 9
       14.  ผนวก 10
       15.  ผนวก 11

 

 

 

 

 

 

  

 วันที่ : 2 เม.ย. 2554
ที่มา :
อ่าน : 1058