ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากเงินนอกงบประมาณ งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (เพิ่มเติ่ม)

ดาวน์โหลดเอกสารในการทำสัญญา

1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  เรื่อง ผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  จากเงินนอกงบประมาณ  งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554(เพิ่มเติ่ม)


2.
ขั้นตอนในการเตรียมเอกสารจัดทำสัญญาและแนวปฏิบัติในการรับทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  จากเงินนอกงบประมาณ  งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (เพิ่มเติ่ม)

 

3. สัญญาการรับทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  จากเงินนอกงบประมาณ  งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2554

 

 

4. แบบรูปในการจัดทำรายงานการวิจัยและบทคัดย่อวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 วันที่ : 23 ก.พ. 2554
ที่มา : งานบริหารจัดการงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อ่าน : 645