ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากเงินนอกงบประมาณ งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

 ดาวน์โหลดเอกสารในการทำสัญญา

1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  เรื่อง ผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุน
การวิจัยสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
  จากเงินนอกงบประมาณ 
งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2554

2.
ขั้นตอนในการเตรียมเอกสารจัดทำสัญญาและแนวปฏิบัติในการรับทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  จากเงินนอกงบประมาณ  งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

3.
สัญญาการรับทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
จากเงินนอกงบประมาณ  งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2554

4. แบบรูปในการจัดทำรายงานการวิจัยและบทคัดย่อวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครวันที่ : 19 ม.ค. 2554
ที่มา : งานบริหารจัดการงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อ่าน : 747