ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ดาวน์โหลดเอกสารในการทำสัญญา

  1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  เรื่อง ผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  จากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
2.
ขั้นตอนในการเตรียมเอกสารจัดทำสัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  จากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
3. เอกสารสำหรับการทำสัญญาโครงการวิจัยเดี่ยว (แบบ ว-1ด)
           
3.1 สัญญาการรับทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับโครงการเดี่ยว
            
3.2 สัญญาคู่ฉบับการรับทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับโครงการวิจัยเดี่ยว
            3
.3 เอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 1 แบบรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย
           
3.4 เอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 2 รูปแบบปกรายงานวิจัย/หัวข้อการทำรายงานวิจัย
           
3.5 เอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 3 รูปแบบบทความวิจัย
           
3.6 เอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 4 แบบรายงานการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
4. เอกสารสำหรับการทำสัญญาแผนงานวิจัย (แบบ ว-1ช)
            4
.1 สัญญาการรับทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับแผนงานวิจัย
           
4.2 สัญญาคู่ฉบับการรับทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับแผนงานวิจัย
            4
.3 เอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 1 แบบรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย
            4
.4 เอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 2 รูปแบบปกรายงานวิจัย/หัวข้อการทำรายงานวิจัย
            4
.5 เอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 3 รูปแบบบทความวิจัย
            4
.6 เอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 4 แบบรายงานการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
 
5.แบบเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อประเมินผลงานวิจัยวันที่ : 19 ม.ค. 2554
ที่มา : งานบริหารจัดการงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อ่าน : 872