ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากเงินนอกงบประมาณ งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (เพิ่มเติม)

ดาวน์โหลดเอกสาร

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเรื่อง   การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
        จากเงินนอกงบประมาณ งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๔ (เพิ่มเติม)

 แบบเสนอโครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยสำหนัลนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
        จากเงินนอกงบประมาณ งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๔วันที่ : 16 ม.ค. 2554
ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนา
อ่าน : 662