ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง ผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย ราชภัฏสกลนคร จากเงินนอกงบประมาณ งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554...

  ดาวน์โหลดเอกสารในการทำสัญญา

 1. ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง ผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย
          ราชภัฏสกลนคร
  จากเงินนอกงบประมาณ  งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 255
4

 2. ขั้นตอนในการเตรียมเอกสารจัดทำสัญญาการรับทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
        
จากเงิน นอกงบประมาณ งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2554

 3. เอกสารสำหรับการทำสัญญารับทุนวิจัย 
            3.1 สัญญาการรับทุนสนับสนุนการวิจัย
            3.2 สัญญาคู่ฉบับการรับทุนสนับสนุนการวิจัย
            3.3 เอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 1 แบบรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย
            3.4 เอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 2 รูปแบบปกรายงานวิจัย/หัวข้อการทำรายงานวิจัย
            3.5 เอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 3 รูปแบบบทความวิจัย
           3.6 เอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 4 แบบรายงานการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์วันที่ : 7 ธ.ค. 2553
ที่มา :
อ่าน : 765