ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2554

http://rpcd.nrct-research.com
               ดาวน์โหลด
: ประกาศการรับข้อเสนอการวิจัยที่เสนอขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปี 2554

ดาวน์โหลด : กรอบหัวข้อการให้ทุนวิจัย 2554

ดาวน์โหลด : แบบฟอร์มแผนงาน ภค1-ช/ 54

ดาวน์โหลด : แบบฟอร์มแผนงาน ภค1-ย/ 54

ดาวน์โหลด : ตารางสรุปโครงการ

ดาวน์โหลด : แนวทางและหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย   
                                      ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  พ.. 2544

 วันที่ : 16 ก.ย. 2553
ที่มา :
อ่าน : 1355