ข่าวประชาสัมพันธ์

การรับสมัครข้อเสนอการวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

 

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  เรื่อง การรับสมัครข้อเสนอการวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัย
      สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   จากงบประมาณแผ่นดิน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

  
ปฎิทินการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณประจำปีงบประมาณ
       พ.ศ. 2555 ตามมติคณะรัฐมนตรี

 
แนวทางการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ 
      ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตามมติคณะรัฐมนตรี

ส่วนที่ 1 : แบบฟอร์มที่หน่วยงานจัดทำเพื่อส่งให้ วช.

• แบบแสดงแผนความต้องการภาพรวมงานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตามมติคณะรัฐมนตรี (แบบ ว-6 , คำชี้แจง)
• แบบบัญชีรายชื่อข้อเสนอการวิจัยที่เสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ตามมติคณะรัฐมนตรี (แบบ บช-3 , คำชี้แจง)
• แบบข้อกำหนดการจัดจ้างทำการวิจัย (Terms of Reference - TOR) (แบบ TOR)
• แบบเสนอแผนงานวิจัย (Research Program) ประกอบการเสนอของบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (แบบ ว-1ช , คำชี้แจง)
• แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) ประกอบการเสนอของบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (แบบ ว-1ด , คำชี้แจง)
• แบบรายงานความก้าวหน้า (แบบ ต-1ช/ด)

ส่วนที่ 2 : เกณฑ์และแนวทางการประเมินผล สำหรับหน่วยงานภาครัฐใช้ในการประเมินผลข้อเสนอการวิจัย

• แนวทางการประเมินผลแผนงานวิจัย ประกอบการเสนอของบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (นท-1 ช)

• แนวทางการประเมินผลโครงการวิจัย ประกอบการเสนอของบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (นท-1ด)

ส่วนที่ 3 : ภาคผนวก

•     ผนวก 1 : มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2521
•     ผนวก 2 : ร่างนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2555 - 2559)
•     ผนวก 3 : นโยบายรัฐบาล
•     ผนวก 4 : นิยามเกี่ยวกับการวิจัย
•     ผนวก 5 : ตัวอย่างรายละเอียดงบประมาณการวิจัย จำแนกตามงบประเภทต่างๆ (ปีงบประมาณที่เสนอขอ)
•     ผนวก 6 : ภาพรวมงบประมาณการวิจัยของแผนงานวิจัยที่เสนอขอในแต่ละปีตลอดการวิจัย
•     ผนวก 7 :ตัวอย่างรายละเอียดงบประมาณการวิจัยของแผนงานวิจัย จำแนกตามประเภทต่างๆ
      ที่เสนอขอในแต่ละปีตลอดการวิจัย

•     ผนวก 8 : รายละเอียดงบประมาณการวิจัย จำแนกตามประเภทต่างๆ ที่เสนอขอในแต่ละปี
      (กรณีเป็นโครงการวิจัยที่มีระยะเวลาดำเนินการวิจัยมากกว่า 1 ปี)

•     ผนวก 9 : จรรยายบรรณนักวิจัย
•     ผนวก 10 : จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์สภาวิจัยแห่งชาติ
•     ผนวก 11 : ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยที่มีการใช้สัตว์ ที่เสนอของบประมาณแผ่นดิน 
      ผ่านสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

 
การประเมินหลังสิ้นสุดการวิจัย

•     แบบประเมินผลหลังสิ้นสุดการวิจัยรายโครงการของหน่วยงานภาครัฐระดับกรมที่          
       ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ตามมติคณะรัฐมนตรี 
       (แบบ ป-1 , คำชี้แจง)
•     แบบรายงานการประเมินผลหลังสิ้นสุดการวิจัยในภาพรวมของหน่วยงานภาครัฐ          
       ระดับกรมที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ตามมติคณะรัฐมนตรี 
      
 (แบบ ป-2 , คำชี้แจง)

คู่มือ / รายงาน

•      คู่มือการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ
       ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  ตามมติคณะรัฐมนตรี

•      รายงานการติดตาม และประเมินผลหลังสิ้นสุดการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ 
       ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551


คู่มือการใช้งานระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ
(National Research Project Management : NRPM)

•      สำหรับนักวิจัย
•      สำหรับผู้ประสานหน่วยงานระดับ คณะ / สถาบัน / สำนัก / กอง
•      สำหรับผู้ประสานหน่วยงาน
•      สำหรับหัวหน้าหน่วยงาน

 วันที่ : 16 ก.ย. 2553
ที่มา : นายสุรพิน ขาวขันธ์
อ่าน : 1027