ข่าวประชาสัมพันธ์

การประเมินผลหลังสิ้นสุดการวิจัยของโครงการวิจัยที่ได้รับทุน งบแผ่นดิน 52

ดาวน์โหลดเอกสาร

1. แบบประเมินประเมินผลหลังสิ้นสุดการวิจัยรายโครงการฯ

2. คำชี้แจงแบบประเมินประเมินผลหลังสิ้นสุดการวิจัยรายโครงการฯวันที่ : 28 ก.ค. 2553
ที่มา : สุรพิน ขาวขันธ์
อ่าน : 701