ข่าวประชาสัมพันธ์

การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร งบ(บ.กศ.) 2554

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญชวนข้าราชการ พนักงานราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการและสายสนับสนุน)
และอาจารย์พิเศษที่มีสัญญาการจ้างไม่ต่ำกว่า 9 เดือน (ตลอดปีการศึกษา) ส่งโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอทุนอุดหนุนการวิจัย
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยส่งโครงการวิจัยจำนวน 5 ชุด และแผ่นบันทึกไฟล์ข้อมูลโครงการวิจัยจำนวน 1 แผ่น
ไปยังสำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา อาคาร 10 ชั้น 4 ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2553 โดยสามารถดูรายละเอียด
ต่อไปนี้ได้ที่เว็บไซต์ http://rdi.snru.ac.th หรือหมายเลขโทรศัพท์ 0-4274-4010 หรือ 951 (ภายใน) ดังนี้

1. ประกาศสถาบันวิจัย เรื่อง รับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากเงินนอกงบประมาณ งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2553


2. ปฏิทินการดำเนินงานการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากเงินนอกงบประมาณ
งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554


3. ขั้นตอนการดำเนินงานการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
จากเงินนอกงบประมาณ งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554


4. แนวทางการดำเนินงานการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากเงินนอกงบประมาณ งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

5. แบบเสนอโครงการวิจัย (research project)  ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

6. คำชี้แจงแบบเสนอโครงการวิจัย  (research project) ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

7. แนวทางการประเมินผลโครงการวิจัย ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ภาคผนวก

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554)

2. นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-2554) และกลุ่มเรื่องที่ควรวิจัยเร่งด่วนตามนโยบายและยุทธศาสตร์
การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551 - 2554)


3. นโยบายรัฐบาล

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดสนุก (พ.ศ. 2553 - 2556) ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสกลนคร (พ.ศ. 2553 - 2556)
และการวิจัยเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครและชุมชนท้องถิ่น


5.  นิยามเกี่ยวกับการวิจัย

6. ตัวอย่างรายละเอียดงบประมาณของข้อเสนอการวิจัย จำแนกตามงบประมาณประเภทต่างๆ

7. จรรยาบรรณนักวิจัย

8. จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ

9. แบบตอบรับการเป็นที่ปรึกษางานวิจัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครวันที่ : 30 มิ.ย. 2553
ที่มา :
อ่าน : 1439