ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง ผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

>

 ดาวน์โหลดเอกสารในการทำสัญญา

 1. ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง ผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
            จากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

 2. ขั้นตอนในการเตรียมเอกสารจัดทำสัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
            จากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

 3. เอกสารสำหรับการทำสัญญาแผนงานวิจัย (แบบ ว-1ช)
            3.1 สัญญาการรับทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับแผนงานวิจัย
            3.2 สัญญาคู่ฉบับการรับทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับแผนงานวิจัย
            3.3 เอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 1 แบบรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย
            3.4 เอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 2 รูปแบบปกรายงานวิจัย/หัวข้อการทำรายงานวิจัย
            3.5 เอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 3 รูปแบบบทความวิจัย
            3.6 เอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 4 แบบรายงานการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
 4. เอกสารสำหรับการทำสัญญาโครงการวิจัยเดี่ยว (แบบ ว-1ด)
            4.1 สัญญาการรับทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับโครงการเดี่ยว
            4.2 สัญญาคู่ฉบับการรับทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับโครงการวิจัยเดี่ยว
            4.3 เอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 1 แบบรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย
            4.4 เอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 2 รูปแบบปกรายงานวิจัย/หัวข้อการทำรายงานวิจัย
            4.5 เอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 3 รูปแบบบทความวิจัย
            4.6 เอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 4 แบบรายงานการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
 วันที่ : 19 เม.ย. 2553
ที่มา : สุรพิน ขาวขันธ์
อ่าน : 755