แบบฟอร์มทรัพย์สินทางปัญญา

แบบฟอร์มการขอสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร

 01.แบบ สป/สผ/อสป/001-ก คำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

 02.แบบ สป/สผ/อสป/001-ก(พ) คำรับรองเกี่ยวกับสิทธิขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

 03. แบบคำร้องขอคืนเงินค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบสิ่งประดิษฐ์

 เรื่องกำหนดแบบพิมพ์คำขอเสนอค่าตอบแทนและเงื่อนไขการใช้สิทธิตามสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรโดยรัฐ

 แบบฟอร์มคำขอแจ้งข้อมูลตัวแทน

 แบบฟอร์มเสนอค่าตอบแทนและเงื่อนไขการใช้สิทธิโดยรัฐ

แบบฟอร์มการจดลิขสิทธิ์

 แบบ ลข.01 คำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์

 แบบ ลข.02 คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลลิขสิทธิ์

 แบบ ลข.03 คำขอให้เพิกถอนข้อมูลลิขสิทธิ์

 แบบ ลข.04 คำขอออกใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์

 แบบ ลข.05 คำขอตรวจค้นข้อมูลลิขสิทธิ์

 แบบ ลข.06 คำขอออกหนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์เดิม

 

 

 


วันที่ : 18 มิ.ย. 2553
ที่มา :
อ่าน : 2885