ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

          การดำเนินงานการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
จากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มีเอกสารที่เกี่ยวข้องตามลำดับขั้นตอน ดังนี้


      1.1 จัดทำแบบเสนอโครงการวิจัย แบบ ว-1ด หรือ แบบ ว-1ช จำนวน 5 ชุด
      1.2 จำดทำแผ่นบันทึกไฟล์ข้อมูลแบบเสนอโครงการวิจัย จำนวน 1 แผ่น
      1.3 กรอกข้อมูลแบบสอบเสนอโครงการวิจัย แบบ ว-1ด และ แบบ ว-1ช
          เข้าสู่ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Project Management:NRPM)
          บนเว็บไซต์
http://nrpm.nrct.go.th
      1.4 ส่งแบบเสนอโครงการวิจัย แบบ ว-1ด หรือ แบบ ว-1ช  จำนวน 5 ชุด และแผ่นบันทึกข้อมูล
          จำนวน 1 แผ่น ไปยังสำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 2 ตุลาคม 2552
หมายเหตุ
         สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คณะของท่านหรือสถาบันวิจัยและพัฒนา
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4274-4010 หรือ 951 (ภายใน)
หรือสอบถาม คุณสุรพิน ขาวขันธ์ โทร 08-7856-8003


เอกสารทั่วไปเกี่ยวกับการรับสมัคร

==> ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่องการรับสมัครข้อเสนอการวิจัย เพื่อรับทุน วช ปี 2554
==> ปฎิทินการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานรัฐที่เสนอของบประมาณ
ประจำปี 2554 ตามมติคณะรัฐมนตรี แบบ ว-6
  
==> แนวทางการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ
ประจำปี พ.ศ. 2554 ตามมติคณะรัฐมนตรี

 
ส่วนที่ 1 : แบบฟอร์มที่หน่วยงานจัดทำขึ้นเพื่อส่งให้ วช.
==> แบบแสดงแผนความต้องการภาพรวมงานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ตามมติคณะรัฐมนตรี แบบ ว-6 ,    คำชี้แจง
==> แบบบัญชีรายชือข้อเสนอการวิจัยที่เสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ตามมติคณะ
        รัฐมนตรี แบบ บช-3 ,    คำชี้แจง
==> แบบข้อกำหนดการจัดจ้างทำการวิจัย (term of reference - TOR) (แบบ-TOR)
==> แบบเสนอแผนงานวิจัย (research program) ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ
        พ.ศ. 2554 แบบ ว-1ช ,    คำชี้แจง
==> แบบเสนอโครงการวิจัย (research project) ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ
        พ.ศ. 2554 ตามมติคณะรัฐมนตรี แบบ ว-1ด ,    คำชี้แจง
==> แบบรายงานความก้าวหน้า (แบบ ต-1ช/ด)

ส่วนที่ 2 : เกณฑ์และแนวทางการประเมินผล สำหรับหน่วยงานภาครัฐใช้ในการประเมินผลข้อเสนอการวิจัย
==> แนวทางการประเมินผลแผนงานวิจัย ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
        (นท-1ช)
==> แนวทางการประเมินผลโครงการวิจัย ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
        (นท-1ด)

ส่วนที่ 3 : ภาคผนวก
ผนวก  1  : มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2521
ผนวก  2  : ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10
(พ.ศ. 2550-2554)

ผนวก  3  : นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-2553)
ผนวก  4  : นโยบายรัฐบาล
ผนวก  5  : นิยามเกี่ยวกับการวิจัย
ผนวก  6  : ตัวอย่างรายละเอียดงบประมาณการวิจัยของข้อเสนอการวิจัย
จำแนกตามงบประเภทต่าง ๆ (ปีงบประมาณที่เสนอขอ)

ผนวก  7  : ภาพรวมงบประมาณการวิจัยของแผนงานวิจัยที่เสนอขอในแต่ละปีตลอดการวิจัย
ผนวก  8  : ตัวอย่างรายละเอียดงบประมาณการวิจัยของแผนงานวิจัย จำแนกตามงบประเภทต่าง ๆ
ที่เสนอขอในแต่ละปี ตลอดการวิจัย

ผนวก  9  : ตัวอย่างรายละเอียดงบประมาณการวิจัย จำแนกตามงบประเภทต่าง ๆ ที่เสนอขอในแต่ละปี
(กรณีเป็นโครงการวิจัยต่อเนื่อง)

ผนวก 10 : จรรยาบรรณนักวิจัย
ผนวก 11 : จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์สภาวิจัยแห่งชาติ
ผนวก 12 : ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยที่มีการใช้สัตว์ที่เสนอของบประมาณแผ่นดิน ผ่านสำนักงาน
คณะกรรมการิวจัยแห่งชาติ


เอกสารประกาศผลการพิจารณา
==>ประกาศมหาวิทยาลัยราภัฏสกลนคร  เรื่อง  ผลการพิจารณาให้ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  ลงวันที่ 15  กุมภาพันธ์ 2554
      2.1 สัญญาการรับทุนวิจัย
            2.1.1 แผนงานวิจัย (ชุดโครงการวิจัย)
                      1) สัญญา
                      2) สํญาคู่ฉบับ
                      3) เอกสารแนบท้ายสัญญา 1  แบบรายงานความก้าวหน้าการวิจัย
                      4) เอกสารแนบท้ายสัญญา 2  รูปแบบการจัดทำรายงานการวิจัยฉบับร่าง/ฉบับสมบูรณ์
                      5) เอกสารแนบท้ายสัญญา 3  รูปแบบการจัดทำบทความวิจัย
                      6) เอกสารแนบท้ายสัญญา 4  แบบรายงานการนำผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์

            2.1.2 โครงการวิจัยเดี่ยว
                      1) สัญญา
                      2) สํญาคู่ฉบับ
                      3) เอกสารแนบท้ายสัญญา 1  แบบรายงานความก้าวหน้าการวิจัย
                      4) เอกสารแนบท้ายสัญญา 2  รูปแบบการจัดทำรายงานการวิจัยฉบับร่าง/ฉบับสมบูรณ์
                      5) เอกสารแนบท้ายสัญญา 3  รูปแบบการจัดทำบทความวิจัย
                      6) เอกสารแนบท้ายสัญญา 4  แบบรายงานการนำผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์
            2.1.3 แบบเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ

     2.2 แบบรายงานความก้าวหน้าการวิจัย
     2.3 แบบประเมินรายงานความก้าวหน้าการวิจัย
     2.4 รูปแบบการจัดทำรายงานการวิจัยฉบับร่าง/ฉบับสมบูรณ์
     2.5 แบบประเมินรายงานการวิจัย
     2.6 รูปแบบการจัดทำบทความวิจัย
     2.7 แบบรายงานการนำผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์

 
        3.1  แบบประเมินผลหลังสิ้นสุดการวิจัยรายโครงการของหน่วยงานภาครัฐระดับกรมที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  ตามมติคณะรัฐมนตรี  แบบ ป-1 ,คำชี้แจง
      3.2  แบบรายงานการประเมินผลหลังสิ้นสุดการวิจัยในภาพรวม ของหน่วยงานภาครัฐระดับกรมที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ตามมติคณะรัฐมนตรี แบบ ป-2คำชี้แจง


วันที่ : 27 ม.ค. 2553
ที่มา : สุรพิน ขาวขันธ์
อ่าน : 2787