ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560


 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัย
        สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายการวิจัยที่ วช. กำหนด (แบบ งป.1)

 หนังสือรับรองการเป็นที่ปรึกษาโครงการวิจัยเดี่ยว

 หนังสือรับรองการเป็นที่ปรึกษาแผนงานวิจัย

 แบบเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

ส่วนที่ 1 : หนังสือจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

  • แบบเสนอแผนงานวิจัย (Research Program) ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
    (แบบ ว-1ช , คำชี้แจง
  • แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) ประกอบการนำเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2559
    แบบ ว-1ด, คำชี้แจง)

ส่วนที่ 2 :  ภาคผนวก

ผนวก 1 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2521

ผนวก 2 ยุทธศาสตร์ประเทศ

ผนวก 3 นโยบาย/เป้าหมายของรัฐบาล

ผนวก 4 นิยามเกี่ยวกับการวิจัย

ผนวก 5ตัวอย่างรายละเอียดงบประมาณการวิจัยของข้อเสนอการวิจัย

ผนวก 6 ตัวอย่างรายละเอียดงบประมาณการวิจัยของข้อเสนอการวิจัย

ผนวก 7 ตัวอย่างรายละเอียดงบประมาณการวิจัยของข้อเสนอการวิจัย

ผนวก 8 ตัวอย่างรายละเอียดงบประมาณการวิจัยของข้อเสนอการวิจัย

ผนวก 9 จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ

ผนวก 10 จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ

ผนวก 11 ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยที่มีการใช้สัตว์ฯ

ผนวก 12 จริยธรรมการวิจัยในคน

ผนวก 13 ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยในคนฯ

ผนวก 14 แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ สำหรับการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม

ผนวก 15 ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยด้านความปลอดภัยทางชีวภาพฯ

ผนวก 16 แนวทางการดำเนินงานเพื่อจัดการความปลอดภัยสำหรับห้องปฏิบัติการวิจัยที่เกี่ยวกับสารเคมี

ผนวก 17 ตัวอย่างรายงานผลสถานภาพ

ผนวก 18 แบบ TOR

 

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nrms.go.th

ผู้ประสาน : นางสาววิภาวรรณ ใหญ่สมบูรณ์ โทรศัพท์ 08 9418 4612 ภายใน 951 ip phone 263

 

วันที่ : 6 ก.ค. 2558
ที่มา :
อ่าน : 1220