ปีงบประมาณ 2559

 

1. ขั้นตอนการเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยเอกสารที่เกี่ยวข้อง

 

1.1 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง  การให้ทุนสนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine  to  Research)
สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากเงินนอกงบประมาณ     งบบำรุงการศึกษา(บ.กศ.)  
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2559 

1.2 ขั้นตอนการส่งข้อเสนอการวิจัย  

1.3 แบบเอกสารเชิงหลักการ (Concept Paper) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  

        1.4 แบบตอบรับการเป็นที่ปรึกษาการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย 
        1.5 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research)
               สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากงเินนอกงบประมาณ งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) พ.ศ. 2559 

2. ขั้นตอนการเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยเอกสารที่เกี่ยวข้อง

        2.1 สัญญาการรับทุนวิจัย
        2.2 สัญญาคู่ฉบับการรับทุนวิจัย
        2.3 ขั้นตอนการจัดทำสัญญาการรับทุนวิจัย (หลักฐานแนบสัญญา)

3. การเบิกจ่าย

        3.1 ใบสำคัญรับเงินงวดที่ 1 (ร้อยละ 70)
       
3.2 ใบสำคัญรับเงินงวดที่ 2 (ร้อยละ 30)
 4. การจัดทำรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

         4.1 รูปแบบและหัวข้อการจัดทำรายงานการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย
         4.2 รูปแบบปกนอก/ปกใน รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
         4.3 ใบรับรองการตรวจสอบรายงานพัฒนางานงานประจำสู่งานวิจัยของที่ปรึกษา
 


 

 

 


วันที่ : 30 เม.ย. 2558
ที่มา :
อ่าน : 839