ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

  เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัครข้อเสนอการวิจัย 

     1 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัย
สำหรับบุคลากร  (สายวิชาการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  จากเงินนอกงบประมาณ  งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)    

 ส่วนที่ 2 แบบฟอร์มข้อเสนอการวิจัย

     1.  แบบเสนอโครงการวิจัย (Research project) (แบบ สวพ-1 ด) ประกอบการเสนอของบประมาณ 
                   งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

             2.  คำชี้แจงแบบเสนอโครงการวิจัย (Research project) ประกอบการเสนอของบประมาณงบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) 
                  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 


             3. แบบตอบรับการเป็นที่ปรึกษาโครงการวิจัย 


             4. แบบเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายในหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

 ส่วนที่ 3 ภาคผนวกและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

     1. (ผนวก 2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)  

     2. (ผนวก 3) นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555  -2559)

     3. (ผนวก 4) นโยบายรัฐบาล

     4. (ผนวก 5) นิยามเกี่ยวกับการวิจัย

     5. (ผนวก 6) ตัวอย่างรายละเอียดงบประมาณการวิจัย จำแนกตามงบประมาณต่างๆ (ปีงบประมาณที่เสนอขอ)

     6. แผนพัฒนาพัฒนาจังหวัด 4 ปี ( พ.ศ. 2557-2560) 

    7. (ผนวก 11)  จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ

  


วันที่ : 24 เม.ย. 2558
ที่มา :
อ่าน : 1184