ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน

 ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน

 

บาท

- ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์

500

- ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

250

- ยื่นคำขอรับอนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์

250

- คำขอแก้ไขเพิ่มเติม

50

- การประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตร

250

- รับจดทะเบียนและประกาศโฆษณาอนุสิทธิบัตร

500

- คำขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์(กรณีการประดิษฐ์)

250

- รับจดทะเบียนและออกสิทธิบัตร

500

- คำคัดค้าน

250

- คำอุทธรณ์

500

- คำขอเปลี่ยนแปลงประเภทของสิทธิ

100อัตราค่าธรรมเนียมรายปี

การประดิษฐ์

บาท

ปีที่5

1 ,000

ปีที่6

1 ,200

ปีที่7

1 ,600

ปีที่8

2,200

ปีที่9

3,000

ปีที่10

4,000

ปีที่11

5,200

ปีที่12

6,600

ปีที่13

8,200

ปีที่14

10,000

ปีที่15

12,000

ปีที่16

14,200

ปีที่17

16,600

ปีที่18

1 9,200

ปีที่19

22,000

ปีที่20

25,000

หรือชำระทั้งหมดในการชำระค่าธรรมเนียมรายปีครั้งแรก

140 ,000

 

 

การออกแบบผลิตภัณฑ์

บาท

ปีที่5

500

ปีที่6

650

ปีที่7

950

ปีที่8

1,400

ปีที่9

2,000

ปีที่10

2,750

หรือชำระทั้งหมดในการชำระค่าธรรมเนียมรายปีครั้งแรก

7,500

 

 

อนุสิทธิบัตร

บาท

ปีที่5

750

ปีที่6

1,500

หรือชำระทั้งหมดในการชำระค่าธรรมเนียมรายปีครั้งแรก

2,000ค่าธรรมเนียมการต่ออายุอนุสิทธิบัตร

ครั้งที่1

6, 000 บาท

ครั้งที่2

9, 000 บาท


วันที่ : 1 ต.ค. 2557
ที่มา :
อ่าน : 626