ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

 


1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง  การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยในชั้นเรียนสำหรับบุคลากร 
    (สายวิชาการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  จากเงินนอกงบประมาณ  งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) 
     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
                                                      >>> download  


2. แบบเสนอขอรับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยในชั้นเรียนสำหรับบุคลากร (สายวิชาการ)
    มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557  
                                                       >>> download  

3. ประกาศผลพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยในชั้นเรียน

4. เอกสารทำสัญญา
                                      
     สัญญา

                                           สัญญาคู่ฉบับ  

                                      
     ใบสำคัญรับเงิน

                                       สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 3 ฉบับ

5. รูปแบบการจัดทำรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
                                                       >>> download  

6. ใบสำคัญรับเงิน 
                                                        >>> download  


วันที่ : 24 ก.ย. 2557
ที่มา :
อ่าน : 882