ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัครข้อเสนอการวิจัย 

     1 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัย
สำหรับบุคลากร  (สายวิชาการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  จากเงินนอกงบประมาณ  งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)    

           2 หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายการวิจัยที่ วช. กำหนด (แบบ งป.1) 

 ส่วนที่ 2 แบบฟอร์มข้อเสนอการวิจัย

     1.  แบบเสนอโครงการวิจัย (Research project) (แบบ สวพ-1 ด) ประกอบการเสนอของบประมาณ
                   งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

             2.  คำชี้แจงแบบเสนอโครงการวิจัย (Research project) ประกอบการเสนอของบประมาณงบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)
                  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 


             3. แบบตอบรับการเป็นที่ปรึกษาโครงการวิจัย 


             4. แบบเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายในหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

 ส่วนที่ 3 ภาคผนวกและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

     1. (ผนวก 1) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2551

     2. (ผนวก 2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)  

     3. (ผนวก 3) นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555  -2559)

     4. (ผนวก 4) นโยบายรัฐบาล

     5. (ผนวก 5) นิยามเกี่ยวกับการวิจัย

     6. (ผนวก 6) ตัวอย่างรายละเอียดงบประมาณการวิจัย จำแนกตามงบประมาณต่างๆ (ปีงบประมาณที่เสนอขอ)

     7. แผนพัฒนาพัฒนาจังหวัด 4 ปี ( พ.ศ. 2557-2560) 

     8. แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2557 -2560)

     9. แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (พ.ศ.2555-2558)

   10. (ผนวก 10) จรรยาบรรณนักวิจัย

   11. (ผนวก 11)  จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ

  12. (ผนวก 12) ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยที่มีการใช้สัตว์

  13. (ผนวก 13) จริยธรรมการวิจัยในคน

  14. (ผนวก 14) ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยในคน

  15. (ผนวก 15) แนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพสำหรับการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม

  16. (ผนวก 16) ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับบุคลากร (สายวิชาการ)
        ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจากเงินนอกงบประมาณ  งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2558

 ส่วนที่ 4 สัญญาการรับทุนวิจัย

4.1  สัญญา และ สัญญาคู่ฉบับ
                4.2. เอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 1  แบบรายงานความก้าวหน้าการวิจัย
                4.3 เอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 2  รูปแบบการจัดทำรายงานการวิจัยฉบับร่าง/ฉบับสมบูรณ์
                4.4 เอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 3  รูปแบบการจัดทำบทความวิจัย
                4.5. เอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 4 หนังสือรับรองการนำงานวิจัยไปใช้สร้างสรรค์
                       มาใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์อย่างเด่นชัด
                4.6  ใบสำคัญรับเงิน

4.6.1 ใบสำคัญรับเงิน งวดที่ 1 (ร้อยละ 50)

4.6.2 ใบสำคัญรับเงิน งวดที่ 2 (ร้อยละ 30)

4.6.3 ใบสำคัญรับเงิน งวดที่ 3 (ร้อยละ 20)

4.7 หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินทุนสนับสนุนการวิจัย

 

 


วันที่ : 27 มิ.ย. 2557
ที่มา :
อ่าน : 2102