ทุนสนับสนุนการทำวิจัยสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2558

 

 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัย

   1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเรื่อง  การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี  (ภาคปกติ)
            มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  จากเงินนอกงบประมาณ  งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)  
           (ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้)    
 

2. ขั้นตอนการส่งข้อเสนอการวิจัยแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเรื่อง
            การรับสมัครข้อเสนอการวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับนักศึกษา (ภาคปกติ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
            จากเงินนอกงบประมาณ งบบำรุงการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

        3. แบบเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย สำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)
             มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  จากเงินนอกงบประมาณ   งบบำรุงการศึกษา  (บ.กศ.)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

        4. แบบสำรวจนักศึกษาที่มีความประสงค์จะส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย สำหรับนักศึกษา
            ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  จากเงินนอกงบประมาณ   งบบำรุงการศึกษา  (บ.กศ.)  
            ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 (ส่งภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2557) 

 ขั้นตอนการดำเนินงานการวิจัยเอกสารที่เกี่ยวข้อง

           

          1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเรื่อง  ผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี
              (ภาคปกติ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากเงินนอกงบประมาณ  งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)
               ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2558 (ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้) 

            2. สัญญาการรับทุนวิจัย 

 หลักฐานที่ใช้ในการทำสัญญา 

         1. สัญญาการรับทุนสนับสนุนการวิจัยฯ  จำนวน 1  ฉบับ

         2. สำเนาบัตรประชาชนของหัวหน้าโครงการ  จำนวน 3  ฉบับ

         3. สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานมหาวิทยาลัยของผู้ค้ำประกัน จำนวน 1 ฉบับ
             ผู้ค้ำประกันจะต้องเป็นข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร            

การเบิกจ่ายเงินทุนสนับสนุนการวิจัย หลักฐานการเบิกจ่ายเงินทุนวิจัย

        1. ใบสำคัญรับเงิน

- ใบสำคัญรับเงินเบิกเงินงวดที่ 1 (ร้อยละ 70)

- ใบสำคัญรับเงินเบิกเงินงวดที่ 2 (ร้อยละ 30) 

 ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย

           1. แบบรายงานความก้าวหน้า 
           2.
 รูปแบบการจัดทำรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
           3.
 รูปแบบการจัดทำบทคัดย่อ
           4.
 รูปแบบการจัดทำปก CD และตัวอย่าง
           5.
 ตัวอย่างบันทึกข้อความขอเปลี่ยนชื่อเรื่องงานวิจัย (กรณีเปลี่ยนชื่อ)
          
 6. รูปแบบในการจัดทำโปสเตอร์เพื่อนำเสนอผลงานวิจัย
           7.
 บันทึกขอขยายส่งรายงาน
           8.
 บันทึกข้อความส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์และขอเบิกจ่ายเงินทุนวิจัย งวดที่ 2

 

 

 

 

 

 


วันที่ : 18 มิ.ย. 2557
ที่มา :
อ่าน : 2442