ทุนสนับสนุนการทำวิจัยสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2557

 

   เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัย

  1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัยสำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี  (ภาคปกติ)  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  จากเงินนอกงบประมาณ  งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)  

2. แบบเสนอโครงการวิจัย ประจำปี พ.ศ. 2557 
 
        3. ขั้นตอนดำเนินงานและเสร็จสิ้นการวิจัย เอกสารที่เกี่ยวข้อง
            3.1 สัญญาการรับทุนวิจัย  - สัญญา             


                                         - สัญญาคู่ฉบับ     

           3.2 แบบรายงานความก้าวหน้า
           
3.3 รูปแบบการจัดทำรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
           
3.4 รูปแบบการจัดทำบทคัดย่อ
           
3.5 รูปแบบการจัดทำปก CD และตัวอย่าง
           
3.6 ตัวอย่างบันทึกข้อความขอเปลี่ยนชื่อเรื่องงานวิจัย (กรณีเปลี่ยนชื่อ)
         
 3.7 รูปแบบในการจัดทำโปสเตอร์เพื่อนำเสนอผลงานวิจัย
           
3.8 รูปแบบนำเสนอแบบบรรยาย
           
3.9 บันทึกข้อความส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์และขอเบิกจ่ายเงินทุนวิจัย งวดที่ 2
 

 

 


วันที่ : 17 ก.ย. 2556
ที่มา :
อ่าน : 1829