ปีงบประมาณ 2557

 

1. ขั้นตอนการเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยเอกสารที่เกี่ยวข้อง

1.1 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง  การให้ทุนสนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine  to  Research)
สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากเงินนอกงบประมาณ     งบบำรุงการศึกษา(บ.กศ.)  
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2557 

1.2 แบบเอกสารเชิงหลักการ (Concept Paper) ประจำปีงบประมาณ 2557 

1.3 บันทึกข้อความที่ ศธ 0542.08/ว722  วันที่  10  กันยายน 2556  เรื่อง  การเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย
สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากเงินนอกงบประมาณ  งบบำรุงการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 

 


วันที่ : 17 ก.ย. 2556
ที่มา :
อ่าน : 1237