ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554


การดำเนินงานการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
จากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มีเอกสารที่เกี่ยวข้องตามลำดับขั้นตอน ดังนี้

 
1.1 หนังสือประชาสัมพันธ์รับสมัครข้อเสนอการวิจัย
1.2 ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง รับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน
สนับสนุนการวิจัยสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากเงินนอกงบประมาณ
งบบำรุงการศึกษา(บ.กศ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2552
1.3 แบบเสนอโครงการวิจัย , คำชี้แจงแบบเสนอโครงการวิจัย
และเอกสารที่เกี่ยว
ภาคผนวกที่ 1 , ภาคผนวกที่ 2 , ภาคผนวกที่ 3 , ภาคผนวกที่ 4
1.4 ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากเงินนอกงบประมาณ งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  ลงวันที่ 4 พฤษศจิกายน 2552

1.5 คู่มือการให้ทุนวิจัย


2.1 สัญญาการรับทุนวิจัย
2.2 แบบรายงานความก้าวหน้าการวิจัย
2.3 รูปแบบการจัดทำรายงานความก้าวหน้าวิจัย (มากกว่า 3 บท)
2.4 แบบประเมินรายงานความก้าวหน้าการวิจัย
2.5 รูปแบบการจัดทำรายงานการวิจัยฉบับร่าง/ฉบับสมบูรณ์
2.6 แบบประเมินรายงานการวิจัย
2.7 รูปแบบการจัดทำบทความวิจัย
2.8 แบบรายงานการนำงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มาใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์อย่างเด่นชัด


วันที่ : 8 ก.พ. 2555
ที่มา :
อ่าน : 1422