ทุนสนับสนุนการทำวิจัยสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2555        การดำเนินงานการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
จากเงินนอกงบประมาณ  งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2555  
มีเอกสารที่เกี่ยวข้องตามลำดับขั้นตอน ดังนี้

          1. ขั้นตอนการเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย  เอกสารที่เกี่ยวข้อง
              1.1 หนังสือประชาสัมพันธ์รับสมัครข้อเสนอการวิจัย
              1.2 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  เรื่อง  การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากเงินนอกงบประมาณ งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน  2554

              1.3 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  เรื่อง  ผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัย
สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  จากเงินนอกงบประมาณ งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  ลงวันที่  23 มกราคม 2555
 

              1.4 แบบเสนอโครงการวิจัย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555

        2. ขั้นตอนดำเนินงานและเสร็จสิ้นการวิจัย  เอกสารที่เกี่ยวข้อง
             2.1 สัญญาการรับทุนวิจัย
              2.2 ขั้นตอนการจัดทำสัญญาการรับทุนวิจัย
              2.3 รูปแบบการจัดทำรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
              2.4 รูปแบบการจัดทำบทคัดย่อส่งสถาบันวิจัยและพัฒนา
              2.5 รูปแบบการจัดทำปก CD และตัวอย่าง
             
2.6 บันทึกข้อความส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์และขอเบิกจ่ายเงินทุนวิจัย งวดที่ 2 (ร้อยละ 40)
                  


วันที่ : 9 พ.ย. 2554
ที่มา :
อ่าน : 1978