ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556


            การดำเนินงานการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  จากงบประมาณแผ่นดิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีเอกสารที่เกี่ยวข้องตามลำดับขั้นตอน ดังนี้


         การประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณประจำปี
งบประมาณ 2556 ตามมติคณะรัฐมนตรี

          สถาบันวิจัยและพัฒนาประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ข้าราชการ พนักงานราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย
(สายวิชาการและสายสนับสนุน) ส่งข้อเสนอการวิจัย เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย โดยจัดทำรายละเอียดดังนี้

         1) จัดทำแบบเสนอโครงการวิจัย แบบ ว-1ด หรือ แบบ ว-1ช จำนวน 5 ชุด
         2) จัดทำแผ่นบันทึกไฟล์ข้อมูลแบบเสนอโครงการวิจัย จำนวน 1 แผ่น 
         3) ส่งแบบข้อเสนอโครงการวิจัย แบบ ว-1ด หรือ แบบ ว-1ช จำนวน 5 ชุด และแผ่นบันทึกข้อมูล จำนวน 1 แผ่น ไปยังสำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา  ภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2555

หมายเหตุ
           
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คณะของท่านหรือสถาบันวิจัยและพัฒนา
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4274-4010 หรือ 951 (ภายใน) หรือสอบถามคุณวิภาวรรณ ใหญ่สมบูรณ์ 089 418 4612

 

1.1 (1) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การรับสมัครข้อเสนอการวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัย
สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2554


1.1 (2) บันทึกข้อความที่ ศธ 0542.08/ว311 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2554 เรื่อง การเสนอข้อเสนอการวิจัย
เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากงบประมาณแผ่นดิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556


1.1 (3) ปฏิทินการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามมติคณะรัฐมนตรี


1.1(4) แนวทางการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามมติคณะรัฐมนตรี

1.1(5)  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ผลการพิจารณาให้ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556


 

แบบแสดงแผนความต้องการภาพรวมงานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ตามมติคณะรัฐมนตรี (แบบ ว-6, คำชี้แจง)


 แบบบัญชีรายชื่อข้อเสนอการวิจัยที่เสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ตามมติคณะรัฐมนตรี (แบบ บช-3 , คำชี้แจง)


 แบบข้อกำหนดการจัดจ้างทำการวิจัย (Terms of Reference - TOR) (แบบ TOR)

 แบบเสนอแผนงานวิจัย (Research Program) ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
(แบบ ว-1ช, คำชี้แจง)

 แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
(แบบ ว-1ด, คำชี้แจง)

 แบบรายงานความก้าวหน้า (แบบ ต-1ช/ด) แนวทางการประเมินผลแผนงานวิจัย ประกอบการเสนอของบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (นท-1ด)


 แนวทางการประเมินผลโครงการวิจัย ประกอบการเสนอของบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ 2556  (นท-1ด)


 

ผนวก 1 : มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

ผนวก 2  : นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2555 - 2559)

ผนวก 3  : กลุ่มเรื่องเร่งด่วน

ผนวก 4  : นิยามเกี่ยวกับการวิจัย

ผนวก 5  : ตัวอย่างรายละเอียดงบประมาณการวิจัย จำแนกตามงบประเภทต่างๆ (ปีงบประมาณที่เสนอขอ)

ผนวก 6  : ภาพรวมงบประมาณการวิจัยของแผนงานวิจัยที่เสนอขอในแต่ละปีตลอดการวิจัย

ผนวก 7  : ตัวอย่างรายละเอียดงบประมาณการวิจัยของแผนงานวิจัย จำแนกตามประเภทต่างๆ ที่เสนอขอในแต่ละปีตลอดการวิจัย

ผนวก 8  : รายละเอียดงบประมาณการวิจัย จำแนกตามประเภทต่างๆ ที่เสนอขอในแต่ละปี (กรณีเป้นโครงการวิจัยที่มีระยะเวลาดำเนินการวิจัยมากกว่า 1 ปี)

ผนวก 9  : จรรยาบรรณนักวิจัย

ผนวก 10 : จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์สภาวิจัยแห่งชาติ

ผนวก 11 : ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยที่มีการใช้สัตว์ ที่เสนอของบประมาณแผ่นดิน ผ่านสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผนวก 12 : คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี คู่มือการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามมติคณะรัฐมนตรี


 รายงานการติดตาม และประเมินผลหลังสิ้นสุดการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
 สำหรับนักวิจัย

 สำหรับผู้ประสานหน่วยงานระดับ คณะ/สถาบัน/สำนัก/กอง

 สำหรับผู้ประสานหน่วยงาน

 สำหรับหัวหน้าหน่วยงาน รายงานการวิจัยเรื่อง "การประเมินความคุ้มค่าของการวิจัยในภาพรวมของประเทศ" (ระยะที่ 1)

 1 .รายงานการวิจัยเรื่อง "การประเมินความคุ้มค่าของการวิจัยในภาพรวมของประเทศ" (ระยะที่ 2)

          2. คู่มือ "การประเมินผลความคุ้มค่าของการวิจัย (1)"

 รายงานการวิจัยเรื่อง "การประเมินความคุ้มค่าของการวิจัยในภาพรวมของประเทศ" (ระยะที่ 3)

 1. รายงานการวิจัยเรื่อง "การประเมินความคุ้มค่าของการวิจัยในภาพรวมของประเทศ" (ระยะที่ 4)
          
         2. คู่มือ "การประเมินผลความคุ้มค่าของการวิจัย (2)" ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัย
สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
 2.1 สัญญาการรับทุนวิจัย
                2.2.1 แผนงานวิจัย (ชุดโครงการวิจัย)
                2.1.2 โครงการวิจัยเดี่ยว
 2.2 แบบรายงานความก้าวหน้าการวิจัย

 2.3 รูปแบบการจัดทำรายงานความก้าวหน้าวิจัย (มากกว่า 3 บท)

 2.4 แบบประเมินรายงานความก้าวหน้าการวิจัย

 2.5 รูปแบบการจัดทำรายงานการวิจัยฉบับร่าง/ฉบับสมบูรณ์

 2.6 แบบประเมินรายงานการวิจัย

 2.7 รูปแบบการจัดทำบทความวิจัย

 2.8 หนังสือรับรองการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์จากหน่วยงานภายนอก

 2.9 แบบรายงานการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์3.1  แบบประเมินผลหลังสิ้นสุดการวิจัยรายโครงการของหน่วยงานภาครัฐระดับกรมที่ได้รับ         
การจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามมติคณะรัฐมนตรี (แบบ ป-1 , คำชี้แจง)
3.2  แบบรายงานการประเมินผลหลังสิ้นสุดการวิจัยในภาพรวมของหน่วยงานภาครัฐ
ระดับกรมที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามมติคณะรัฐมนตรี
(แบบ ป-2 , คำชี้แจง)
 


วันที่ : 11 ก.ย. 2554
ที่มา :
อ่าน : 2653