ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แนวปฏิบัติในการหักเงินทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย

>

 


วันที่ : 5 ก.ค. 2554
ที่มา :
อ่าน : 1130