แนวทางการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยของคณะ (ประชุมคณบดี/รองคณบดี 13 มิ.ย. 54)

การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับบุคลากรหน่วยงานคณะ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


                   ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  มีนโยบายให้หน่วยงานคณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ดำเนินการให้
ทุนสนับสนุนการวิจัย
สำหรับบุคลากรภายในหน่วยงาน  จากงบประมาณของคณะ นั้น  เพื่อให้การดำเนินงานการให้ทุนสนับสนุน
การวิจัยสำหรับบุคลากรของหน่วยงานคณะ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นไปในแนวทางเดียวกันด้วยความเรียบร้อย  
                   สถาบันวิจัยและพัฒนา  จึงประชุมคณบดีและรองคณบดีที่รับผิดชอบงานวิจัย 6 คณะ  เพื่อปรึกษาหารือแนวทาง
ดำเนิน
การให้ทุนวิจัย ในวันจันทร์  ที่ 13 มิถุนายน 2554 เวลา 15.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมสรัสจันทร อาคาร 10 ชั้น 2 
มีเอกสารที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้
                   เอกสารหมายเลข 1 ร่างขั้นตอนการดำเนินงานการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับบุคลากร
หน่วยงานคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

                   เอกสารหมายเลข 2 ร่างแนวทางการดำเนินงานการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับบุคลากร
หน่วยงานคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

                   เอกสารหมายเลข 3 ร่างรูปแบบการจัดทำประกาศรับสมัครข้อเสนอการวิจัย เพื่อรับทุนสนับสนุน
การวิจัยสำหรับบุคลากรหน่วยงานคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

                   เอกสารหมายเลข 4 ตัวอย่างแบบเสนอโครงการวิจัย (แบบ ว – 1ด)
                   เอกสารหมายเลข 5 แนวทางการประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย
                   เอกสารหมายเลข 6 แบบประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย
                   เอกสารหมายเลข 7 แบบสรุปผลการประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย
                   เอกสารหมายเลข 8 ร่างรูปแบบการจัดทำประกาศผลการพิจาณาให้ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับบุคลากร
หน่วยงานคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

                   เอกสารหมายเลข 8.1 เอกสารแนบท้ายประกาศ
                   เอกสารหมายเลข 9 ร่างสัญญาการรับทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับบุคลากรหน่วยงานคณะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

                   เอกสารหมายเลข 9.1 เอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 1
                   เอกสารหมายเลข 9.2 เอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 2
                   เอกสารหมายเลข 9.3 เอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 3
                   เอกสารหมายเลข 9.4 เอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 4
                   เอกสารหมายเลข 10 แบบรายงานความก้าวหน้างานวิจัย
                   เอกสารหมายเลข 11 รูปแบบการจัดทำรายงานความก้าวหน้าวิจัย (มากกว่า 3 บท)
                   เอกสารหมายเลข 12 แบบประเมินรายงานความก้าวหน้าการวิจัย
                   เอกสารหมายเลข 13 รูปแบบการจัดทำรายงานการวิจัยฉบับร่าง/ฉบับสมบูรณ์
                   เอกสารหมายเลข 14 แบบประเมินรายงานการวิจัย
                   เอกสารหมายเลข 15 รูปแบบการจัดทำบทความวิจัย
                   เอกสารหมายเลข 16 แบบรายงานการนำงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มาใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์
อย่างเด่นชัด


  สรุปผลการประชุม
                   ในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2554  มอบให้คณะไปดำเนินการให้ทุนสนับสนุนการวิจัย  และนำผลการประชุม
เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือในที่ประชุม ก.บ.ม. อีกครั้ง  เพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้ 
เนื่องบางคณะมีงบประมาณจำกัด


วันที่ : 14 มิ.ย. 2554
ที่มา :
อ่าน : 1246