ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

              การดำเนินงานการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  จากงบประมาณแผ่นดิน 
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2553  มีเอกสารที่เกี่ยวข้องตามลำดับขั้นตอน ดังนี้

               

                   1.1 หนังสือประชาสัมพันธ์รับสมัครข้อเสนอการวิจัย
                   1.2 ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา  เรื่อง  ผลการพิจารณาให้ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  ลงวันที่ 15  กุมภาพันธ์ 2553
                      
                   1.3 คู่มือการประเมินข้อเสนอการวิจัยของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

              
                   2.1 สัญญาการรับทุนวิจัย
                        
2.1.1  แผนงานวิจัย (ชุดโครงการวิจัย)
                                  1) สัญญา
                                  2) สํญาคู่ฉบับ
                                  3) เอกสารแนบท้ายสัญญา 1 แบบรายงานความก้าวหน้าการวิจัย
                                  4) เอกสารแนบท้ายสัญญา 2 รูปแบบการจัดทำรายงานการวิจัยฉบับร่าง/ฉบับสมบูรณ์
                                  5) เอกสารแนบท้ายสัญญา 3 รูปแบบการจัดทำบทความวิจัย
                                  6) เอกสารแนบท้ายสัญญา 4 แบบรายงานการนำผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์

                        
2.1.2  โครงการวิจัยเดี่ยว
                                  1) สัญญา
                                  2) สํญาคู่ฉบับ
                                  3) เอกสารแนบท้ายสัญญา 1 แบบรายงานความก้าวหน้าการวิจัย
                                 
4) เอกสารแนบท้ายสัญญา 2 รูปแบบการจัดทำรายงานการวิจัยฉบับร่าง/ฉบับสมบูรณ์
                                  5) เอกสารแนบท้ายสัญญา 3 รูปแบบการจัดทำบทความวิจัย
                                  6) เอกสารแนบท้ายสัญญา 4 แบบรายงานการนำผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์


                  
2.2 แบบรายงานความก้าวหน้าการวิจัย
                   2.3 แบบประเมินรายงานความก้าวหน้าการวิจัย
                   2.4 รูปแบบการจัดทำรายงานการวิจัยฉบับร่าง/ฉบับสมบูรณ์
                   2.5 แบบประเมินรายงานการวิจัย
                   2.6 รูปแบบการจัดทำบทความวิจัย                  
                   2.7 แบบรายงานการนำผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์

                
                   3.1  แบบประเมินผลหลังสิ้นสุดการวิจัยรายโครงการของหน่วยงานภาครัฐระดับกรม
ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตามมติคณะรัฐมนตรี 
(
แบบ ป - 1 , คำชี้แจง)
                   3.2  แบบรายงานการประเมินผลหลังสิ้นสุดการวิจัยในภาพรวมของหน่วยงานภาครัฐ          
ระดับกรมที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตามมติคณะรัฐมนตรี 
(
แบบ ป - 2 , คำชี้แจง)

 

 

 

 


วันที่ : 21 มี.ค. 2554
ที่มา :
อ่าน : 4306